Obec Blatnička

Co přinesl čas

Co přinesl čas aneb pojďme se podívat na dějiny Blatničky

Tento článek nás provede historií Blatničky až po současnost. Text je psán v lehkém nádechu humoru pana RNDr. Miroslava Hudečka, proto vás i pobaví, ale taky se dovíte co jste ještě možná nevěděli. Tak pojďme se podívat dál....

                                            Co přinesl čas

 

 Rok

 

1362        První písemný dochovalý zápis o Blatničce při vybírání mýta u kunovické brány před vjezdem do Uh:Hradiště. Obec Blatnička je na této listině psána latinsky jako Platnicz Superior (Blatnice Horní).

 

1371        Mladší bratr římského císaře a českého krále  Karla IV. markrabě Moravy Jan Jindřich 26.3.odkazuje ve své závěti Blatničku svému synu-Janu Soběslavu. Blatnička je psána jako Villis Blatnicz.

 

1422        Válečník uherského (později i českého) krále Zikmunda a majitel hradů na západním Slovensku, Stibor ze Stibořic, dostává za úkol vybudovat u Blatničky opevnění proti husitům. Jelikož je vůči němu Zikmund za vydržování jeho vojska „v platební prodlevě“ získává za odměnu na zástavní listině do vlastnictví také ves Blatničku.

 

1447        Pán Zdeněk ze Šternberku prodal Blatničku Mikuláši z Vojslavic.

 

1509    Jan z Kunovic přebírá od Mikuláše Hrdého z Klokočné z jeho správy do svého vlastnictví vesnici Blatničku.

 

1546    Po smrti otce Jana získává Blatničku v dědictví jeho prvorozený syn z druhého manželství – Jan Jetřich z Kunovic.

 

1592        V tomto roce je za panování pánů z Kunovic pořízen první dochovalý písemný urbář (soupis poddanského majetku) v Blatničce, která je zde zapsána jako „Ves Blatnitzka Mala“. Obec má 44 usedlíků. Z toho: 12 půlláníků (každý má asi 9ha půdy), 19 čtvrtláníků (asi 5 ha půdy) a 13 podsedníků ( asi 2 ha půdy).V Blatničce je 1 řezník – Václav Masař, 1 kožešník-Jíra Blaňař a 1 krejčí-Mikuláš Kazinitka. K vesnici patří v dolní části Blatničky 1 velký rybník Zápověď a pod ním 2 malé rybníčky. Nad Blatničkou je háj Jasenová. Na současném místě domu č.102 jsou usazeni Židé, kteří na Uherské cestě u brodu přes potok Svarku vybírají mýto. Mimo 44 usedlíků jsou v Blatničce ještě nádeníci a hofeři.

 

1593        Po smrti Jana Jetřicha dědí Blatničku jeho vnuk jménem také Jan Jetřich.

 

1600        Po 3 roky postihlo Blatničku sucho a velké mrazy, což způsobilo neúrodu, drahotu a hlad.

 

1605            Blatnička byla 11.5. vypálena. Obyvatelé se utekli schovat do Jasenové, kde je však vypátrali vojáci Štěpána Bočkaje ze Sedmihradska, kteří měli podporu Turků. Rodáci byli okradení a část z nich zabita.

 

1617        Po smrti Jana Jetřicha získává Blatničku jeho syn Jan Bernart. (Vzhledem k tomu, že byl v bitvě. Na Bílé hoře – 8.11.1620 na „nesprávné straně“ o Blatničku přišel).

 

1620    Po bitvě na Bílé hoře až do roku 1623 se dostává Blatnička do kritické situace. Po 3 roky prochází Blatničkou střídavě císařská vojska Karla Liechsteina a armáda Betlena Gabora. Tyty vpády nenasytných žoldáků obou stran způsobily zpustošení obce a útěk vesničanů. Rodáci Blatničky hledali spásu ve městech, kde trpěli hladem, mrzli na půdách, ve sklepech i na hnojištích. Obec byla vypálena a pustá. Nebyli zde nejen lidé, ale ani kočky a psi. Jen ze záznamů této doby se dočteme, že jen lišky, vlci a ostatní zvěř se tak naplodila, že po liduprázdné a vypálené vsi se proháněla.

 

1625    Dne 25.6.již po dvou uzavřených dohodách kupuje od císaře Ferdinanda II. za 600.000 rýnských zlatých Gundakar Liechsteina Blatničku v rámci celého ostrožsko-kunovického  panství

 

1657            V měsíci dubnu na faru do Blatnice a tím i pro Blatničku nastupuje farář Benedikt Fabricius z cisterciáckého kláštera na Velehradě.

 

1660        Kněz Martin František Tesař na blatnické faře zapisuje 21.11. do matriky narozených první dítě z Blatničky a křtí jej jménem Jan. Otcem dítěte je Ondřej Bártků a matka je Anna. Kmotry Jana jsou Jiří Kočík a Kateřina Cíchová – všichni z Malé Blatničky.

 

1663    Po 40 letech je 4.9. Blatnička znovu vypálena. Tentokrát pro změnu zase velkého vezíra Achmeta Kiuprila pod vedením solnohradského vévody Michala Apafa.

 

1665        Blatnička je 25.3.poprvé latinsky zapsána jako panio Blattnicio. Tento den byla z Blatničky pokřtěna Mariana – dcera Štěpána Cíchy a jeho manželky Mariany. Kmotry byli Tomáš Hrašt a jeho manželka Anna – všichni z Blatničky.

 

1671    Tento rok je Blatnička německy zapsána jako Klein Blatnitz a má 44 usedlíků (stejně jako v roce 1592). Z těchto 44 hospodářů je jen 1 starý půlláník z dvanácti v r.1592. Po vypálení Blatničky v r.1605,1620 a 1663, kdy byla větší část obyvatel Blatničky vyvražděna , jsou opuštěné domy nabídnuty k osídlení sedlákům z okolních vesnic a nedalekých Uher. Do Blatničky k tomuto datu přišel z Hluku Jiří Cícha a stal se na č.18 půlláníkem. Nadále však existují v Blatničce poustky (pusté domy). Vzhledem k tomu, že v Blatničce bylo do 30ti leté války jen do 20% obyvatel římsko-katolického vyznání a nyní musí být tohoto vyznání 100% obyvatel má toto za následek sběhnutí rodáků do nedalekých Horních Uher (Slovenska), kde je větší náboženská tolerance.

 

1686    Tento rok je Blatnička znovu vypálena (minimálně již po čtvrté). Znovu je osídlena navrátivši se starými usedlíky i novými sedláky z okolí.

 

1703    Do Blatničky vpadli kurucové (povstalci ze Sedmihradska. S přestávkami toto plenění Blatničky trvalo až do r.1709.)

 

1706    Kuruci 9.3.Blatničku vyplenili, vypálili a dobytek odtáhli. (Už po páté).

 

1712            Blatnička je postižena velkým suchem, což způsobilo pád dobytka, hlad a velkou drahotu.

 

1713    Až do r.1715 řádil v Blatničce mor, který měl za následek velké snížení obyvatelstva, které vedlo skoro až k vymření obce.

 

1721    V rámci rekatolizace (všichni občané museli vyznávat řím.-katol.církev), byla v Blatničce mezi domem č.16 a 88 postavena zvonice. Do zvonice byl vytažen zvon, který v současné době slouží v kostelní věži jako umíráček).

 

1748    Naše obec je v úředních záznamech poznačena jako Blatnic mala.(Později bylo nařízeno, aby se psala jako malla, jelikož v latině male znamená zle, kletba, špatně,či potměšile. Také u Blatnice Dolní, která se v latině psala Inferior znamená v latině podoba inferus – podsvětí, nebo též peklo. Významově však bylo u Horní a Dolní Blatnice nejlépe jasné o kterou obec se jedná. Kdysi jsem vedle sebe viděl v historických pramenech napsáno naše 2 Blatnice vedle sebe, z nichž jedna byla psána jako Velká a jedna byla Stará – pak se v tom vyznejte která je která.)

 

1763        V Blatničce je 6 domů. Bydlí zde 69 rodin v domech a 19 rodin bydlí v nájmu. Celkem je v obci 311 poddaných , kteří obhospodařují asi 300 ha orné půdy a 6 ha vinic v Novosádech. Pod Novosády je postaveno 22 vinařských bůd, ze kterých se do dnešních dnů dochovala jediná. Kolem vesnice je velké množství luk, ze kterých se sklízí 248 fůr sena.Louky Miliova jsou přidělena sedlákům z Louky a Lipova. Na velké části Horních lúk (nyní Závaliska) a Louky-Padělky (nyní Blatnické louky) sklízí seno obyvatelé Velké Blatnice.

 

1775        Ve dnech 13.8.-7.9. byl vydán císařovnou Marií Terezií pro Čechy a Moravu robotní patent, který rozdělil poddané na robotu do 11 tříd:

1.třída-podruzi (nádeníci): vykonávali v roce 13 dnů pěší roboty

2.třída-domkaři :vykonávali v roce 26 dnů pěší roboty

3.-7.třída-chalupníci: měli robotu 1-3 dny v týdnu.

Těmto 7 třídám se přikazovala (povolovala) práce na panském (nad rámec roboty) za pevně stanovenou mzdu.

V 8.-11.třídě byla přikázána robota vykonávat potažní práci na 3 dny v týdnu (tuto práci nemusel sice přímo nekonávat hospodář, ale pokud nenastoupil on musel tuto robotu v týdnu vykonat někdo místo něj-např.jeho čeledín).

8.třída-sedlák s jedním kusem tažného dobytka

            9.třída-sedlák s 2 kusy potažního dobytka

            10.třída-sedlák s 3 kusy potažního dobytka

            11.třída-sedlák s 4 kusy potažního dobytka byl navíc povinen i nevelkou pěší robotou.

 

1781        a)         vydáním tolerančního patentu 13.10.císařem Josefem II.byla i v Blatničce legalizována (tolerována) mimo řím.-kat.vyznání i další 3 náboženství: augsburské (luteráni), reformované helvétské (kalvíni) a řecko-pravoslavné (ortodoxní). Pokud se někdo hlásil k husickému, či bratrskému vyznání a byl k vládě tolerantní, byl zařazen jako luterán a měl být nechán na pokoji.

b)            s platností od 1.11.na základě panovnického reskriptu z 23.4.1781 bylo zrušeno osobní poddanství (nevolnictví). Obyvatelům se zaručovala volnost stěhování na jiná panství i do jiných zemí. Byla dána volnost k uzavírání sňatků, volba studia, nebo učení. Dále se osvobozovalo od dvorské služby, která jen u sirotků byla omezena na dobu maximálně 3.let. Robotní a peněžní dávky vrchnosti však zůstaly i nadále nezměněny ve smyslu robotního patentu z r.1775.

 

 

1788            Blatnička má nový název – Malá Blatnice, kterým je v pásemném styky označována až do roku 1883. Po tomto datu je nařízen úřední označené naší obce – Blatnička. Ještě v roce 1913 se na obecních listinách objevuje razítko obecního zastupitelstva s názvem Malla Blatnica.

 

1821    V obci vypukly neštovice. Na tuto nemoc zemřelo od konce března do začátku července 20 dětí. Nejstarší Viktorii Ševčíkové č.2 bylo 8 let a nejmladší Josef Kubica 4 měl teprve 3 měsíce.

 

1827            Z nařízení císaře Františka II. bylo také v Blatničce provedeno první geometrické a písemné zakreslení území obce – tzv.stabilní katastr. Půda v Blatničce byla rozdělena do 13 tratí s 2248 parcelami. Z toho bylo 194 parcel stavebních. Toto očíslování pozemků vydrželo až do r.2007.

 

1831    Do obce byla při švercování (pašování) zavlečen a z Uher cholera. V listopadu běhen 14 dnů na zemřelo 7 osob. Nejmladší Marie Cíchová č.77 ve věku 32 let a nejstarší Jan Soviš 5 ve věku 75 let.

 

1835    Pro Moravu a Slezko a tím i pro Blatničku byl 12.9. vydán císařem Ferdinandem I.

nový stavební zákon, který nařizoval nahrazení snadno zápalného stavebního materiálu na stavby obydlí a chlévy materiálem nehořlavým. Na vesnici se směly ze dřeva stavět jen stodoly a kůlny v předepsaných vzdálenostech od obydlí kvůli větší bezpečnosti.

Místo dřevěných obvodových zdí bylo mimo kamene možno použít pěchované hlíny, nebo vepřovic (v Blatničce se tyto kotovice vyráběly na obecním pozemku Stanovisko – asi v místech současného domu č.166 a tenisového kurtu). Na střechu se měly dávat alespoň došky namáčené v blátě, nebo šifr.V tomto novém stavebním řádu bylo stanoveno, že na vesnici se smějí stavět domy jen jednopodlažní a byla zde stanovena i první „oborová norma“ pro otvory ve stavbě:

                        Dveře do domu musí mít výšku 6 střevíců (1,90 m) a šířku 3 střevíce (0,95 m).

            Okno – 3 střevíce výška (0,95 m) a 2 střevíce šířka (0,63 m) – okno rozděleno

na šířku na 2 stejné poloviny a na výšku na 3 stejné části.

                        Vrata do dvorů – 10 střevíců šířka (3,16 m) a 12 střevíců výšky (3,72 m).

                        Dveře do chlévů – 7 střevíců výška (2,21 m) a 4 střevíce šířka (1,26 m).

 

1836        Blatnička byla postižena morem. Tento rok zemřelo v obci 67 lidí. Nejhorší to bylo 6. září. V tento den zemřelo 8 lidí.

 

1838    Na Moravu se dostal nový tanec. Z polského krakovačku vznikla polka.

 

1846    V platnost vstoupil patent vydaný 24.9.1835, kterým se snižovala doba vojenské služby ze 14 na 8 let.

 

1847        Vzhledem k tomu, že sousední obce Louka a Lipov neměly dostatek luk a proto nechovaly pro vojsko  koně, byly jim v Blatničce přiděleny louky Miliovy. Rodáci se s tímto zásahem do starých práv nechtěli smířit a proto někdy zahnal obecní pastýř hovězí dobytek na louky Miliova, což se zase nelíbilo obyvatelům z Louky a Lipova.  Obyvatelé Blatničky použili  tento rok proti sedlákům z Louky a Lipova, kteří zajali jejich dobytek na loukách Miliovy také střelní zbraně. Za toto byli největší viníci uvrženi na rok do vězení.

 

1848            a)Blatnička se radovala. Říšský sněm schválil 7.9. zákon o zrušení poddanských a  feudálních povinností -  roboty a císař Ferdinand V. jej podepsal.

b) v Blatničce byla na č.45 založena Obecní škola. Prvním učitelem ve zdejší  Obecní škole byl Josef Kříž. Byl to vysloužilý voják, který učil děti ve stáří od 6ti do 12ti let jen číst a psát. To jen v zimním období a ne všechny děti. Počítat prý pan učitel neuměl. Z Blatničky odešel Kříž na Suchov a potom do Vnorov, kde v r. 1870 zemřel.

 

1850        podle nové ústavy byla Blatnička zastoupena v samosprávě velkoobce Horní Němčí prvním starostou (pudmistrem) obce Matoušem Šumberou z č.20 naroz.7.9.1802.

 

1866    a)            obecní zastupitelstvo na svém sezení výboru 9.7.schvaluje, že obec Blatnička bude udržovat znovu vystavěnou kapličku u cesty na parcele č.575 směrem na Velkou Blatnici, která zde stojí od nepaměti.

            b)            Blatnička pocítila následky prohrané bitvy Rakouska s Pruskem u Hradce Králové (Sadové).Dle vyprávění rodáka Josefa Hány č.64 (12.2.1861-6.6.1950), táhlo nejen poražené, ale i vítězné vojsko do Blatničky od Louky a Blatnice. Bylo to v červenci . V tu dobu bylo moc sucho i horko, velký vítr a hodně se prášilo. Vojáci nejen že vyjedli co se dalo, ale také krmili své koně ve chlévech sedláků. Mimo jídla a krmiva pro koně způsobili velký nedostatek vody v obci. Voda ze studní byla všechna vyčerpána, protože v potoce žádná netekla.

            c)            následkem války vypukla 4.8.v obci podruhé v tomto století cholera. Od tohoto dne do 8.10.na tuto nemoc zemřelo v obci 27 osob. Podle nařízení ostrožské vrchnosti nesměli být lidé zemřelí na choleru pohřbeni na hřbitově, ale mimo něj. Byli postupně ukládáni do jámy-společného hrobu za hřbitovní zeď (v místech za hrobem Marků č.49). Tento hromadný hrob  byl objeven při rozšiřování hřbitova o prázdninách v r.1973 (jednou  si kluci při čekání na náboženství krátili dlouhou chvíli fotbalem na hřbitově, kde jim jako míč sloužila jedna z těchto lebek a brankami byly místa mezi 2 hroby, což velmi pobouřilo vždy klidného spirituála Ant. Šuránka – byl v obličeji celý červený, měl zvýšený hlas a při tom se třásl).

 

1869        Škola v Blatničce na č.45 byla úpravou zákonů školních prohlášena za samostatnou. Učitel  (Jan Vyskočil z Borčic) dostává ročně částku 300 zlatých.

 

1874    Na č.98 započala stavba nové školy, která trvala do r.1876. Později (v r.1906) z ní byly zřízeny školní kabinety ( nyní je v těchto místech WC).

 

1885        Bylo započato s budováním silnice se štětovým podkladem z obce na Blatnici a do Boršic.

 

1889    Za starostování Františka Šuránka 55 začala rekonstrukce cesty z Malé do Hrubé uličky, která trvala až do r.1892. Ulička byla zpevňována kamenem a hlavně před hospodou vyvýšena (tím se však „utopila“ naproti hospody kovárna na č.111).

 

1891        V návaznosti na úpravu cesty z Malé do Hrubé uličky byl mezi č.1 a 73 zrušen dřevěný most a nahrazen vyšším kamenným mostem s obloukem. Dřevěný most odkoupil hostinský na č.73-Josef Soviš, který z něj postavil most přes potok mezi č.55 a 21.(Tento dřevěný most zde stál do r.1966, kdy byl nahrazen současnou lávkou).

 

1892    Dne 13.11.byl zřízen denní stálý posel z pošty Velká Blatnice do Blatničky.Sběr korespondence byl na poštovně (v hospodě) u  hostinského Josefa Soviše č.73.

 

1892        Na pozemcích u místní školy č.98 byla za učitele Františka Zavřela zřízena chmelnice. Do školy chodilo v tento rok 102 žáků, z toho byl František G. z č.74 ze školní docházky pro blbost vyloučen.

 

1893            V sobotu 27.5.vypukl poslední velký požár domů v Blatničce. Shořelo 10 usedlostí od č.23 po č.18.

 

1894    a)            Tento rok a v roce 1897 bylo z jara sucho a pak přišly silné větry. Tyto větry vyfoukaly ornici i s ozimy. Dle pamětníků navály větry do Malé uličky před č.65 tak velké hromady hlíny, že zde nabylo možné jet s vozem. To byl také důvod, že se začaly vysazovat lesy Velicko, Obecní borky a Pasinky.

b)                 V tomto roce (i v dalších) se nejdříve v honu Zápověď vyskytly na poli

zejména na oziminách housenky zvané Jílkové. Z Brna na prosbu starosty obce bylo sděleno, že se jedná o housenku nočního motýla Bechyň pentophara (liparidae B.). Tato housenka v Blatničce nejdříve sežrala všechnu trávu na loukách, takže pastvina se podobala černému sametu. (Dle mého názoru se jednalo spíše o nenápadného motýlka s označením Smutník jílkový – Hypogymna morio z čeledi bechyňovití).

 

1897    Na jaře bylo započato se „stavbou z nouze“. Jedná se o silnici z Blatničky do Louky, která byla dokončena v r.1903. Nejslabším článkem této komunikace je v současné době původní „železný most“ přes Bozatínský potok.

 

1906    Dne 2.9. byla v Blatničce za velké slávy otevřena nová dvoutřídní škola postavená stavitelem Josefem Šutou z Uh.Ostrohu nákladem 14.400,-korun. V té době se jednalo o nejmodernější školu v širém okolí i s učitelskými byty.

 

1910        Blatnička má 468 obyvatel (více jak nyní), 118 domů (nyní 188), 75 koní (nyní 4), 278 ks hovězího dobytka (nyní 0), 358 ks vepřů (nyní asi 12), 59 úlů (nyní asi 20) a 4 kozy (nyní 0). Obhospodařuje 478 ha orné půdy, 240 ha luk a 5 ha vinic.Na katastru obce se nachází jen 1 les – Jasenová o výměře 31 ha, který vlastní kníže Lichtenstein (včechny ostatní byly rodáky vykáceny na palivo, pro které se nyní muselo jezdit na Suchov.

 

1912   Od 1.1. na místo starosty po Martinu Vrabkovi 72 nastupuje Jan Marek 11, který byl

občany z Blatničky 2.11.1918 vyhnán do Hluku k příbuzným manželky a pak se odstěhoval do Derfle (jediným lékařem-stomatologem z Blatničky byl jeho syn František Marek).

 

1916  Poslední úřední zápis o židovi v Blatničce je ze 7.11., kdy obec platí našemu rodákovi Adolfu Grúnfeldovi v Uh.Ostrohu 3 koruny za 10 kg soli pro obecní býky.

 

1919    první volby

 

1921        V Blatničce byla 21.2.založena tělovýchovná jednota – Sokol, která měla 22 členů.Starostou  Sokola se stal obecní starosta Pavel Hnátek 56.

 

1931    Do provozu byl uveden obecní vodovod z rezervoáru na Pasinkoch, který je napájen z k.ú.Boršice – Buchtiny.

 

1935        Dne 27.10.byl položen základní kámen místního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 

1937    Od 10.10. vykonává místo lékaře pro obec Blatnici a tím i pro Blatničku  nový lékař MUDr. Ivan Šapovalov – ruský emigrant, který zde vykonává i funkci zubního lékaře.

            (V květnu 1945 byl Šapovalov vojáky RA odvezen do SSSR).

 

1938                    V družstevním hostinci č.1 byla 6.2.založena Jednota Československého Orla v Blatničce. Starostou Orla se stal Jaroslav Minařík 48.

 

1939        a)            Do Blatničky 16.3.dorazily v 9,00 hod. jednotky Wermachtu které byly součástí XVII.armádního sboru.

b)      koncem března byla v Blatničce v duchu hesla „Do každé rodiny elektrické hodiny“ dokončena elektrifikace a začalo se svítit 15 W žárovkou.

 

1941    a)            Páter spirituál Ant. Šuránek uspořádal v obci první slavné vzkříšení s průvodem skoro všech občanů přes vesnici.

            b)            V obci byly k 29.11.rozpuštěny spolky Sokol a Orel.

1944    Antonín Minařík  zřídil ve svém družstevním hostinci na č.1 kinosál.

Za tímto účelem si zakoupil v Praze u fy Almo promítací přístroj, který místní kněz Alois Vyoral tajně posvětil a taktéž před promítáním prvního kusu (filmu) pronesl úvodní slovo. Slavnostním dnem byla neděle 10.června. V sále, který byl obsazen „na prasknutí“ se promítal režimem protěžovaný film „Jan  Cimbura“. Většina přítomných viděla poprvé „světelní a zvukové obrázky“. Úspěch byl obrovský. Ještě v 80.létech 20.stol. se na tento den v obci s nadšením vzpomínalo.

 

1945    V pátek 27.4. byla Blatnička osvobozena v dopoledních hodinách vojáky  1.praporu 794.sovětského střeleckého pluku  pod vedením plukovníka Potěmkina. První kde se setkal kolem 10.hod.dopolední s vojsky 40.sovětské armády pod velením generálporučíka I.M.Managarova v potoce Svodnici u splavu nad mostem k Boršicím  a přivedl je do Blatničky, byl František Hána 138-st. Ihned po příchodu do Blatničky pokračovali vojáci 1.praporu 794.s.p. bez zastavení přes louky Miliova na Hluk.

 

1948            V květnu se pod vedením místního ředitele školy Blažeje Maliny naše škola připojila k výzvě měšťanské školy v Drásově: „Každý žák 1.000 chroustů“. Škola v Blatničce nasbírala při plnění této výzvy 54.500 ks chroustů (žáci nosili hlavičky chroustů v krabičce od sirek po 100 kusech a za každých 100 ks odevzdaných hlaviček chroustů dostal školák 10 haléřů). Mimo tyto chrousty nasbíraly děti i 5.850 ks nosatců. Dva dny celá škola usilovně, leč marně, hledala „amerického brouka“ (mandelinku bramborovou), ale zato zničila 500 hnízd krtonožky.

 

1949    Nové 2 zvony ve věži kostela  – Sv.Václav + Cyril a Metoděj byly 12.6. vysvěceny.

 

1950    Při příležitosti procesu se 13 velezrádci republiky byl ředitelem školy Blažejem Malinou uspořádán sběr léčivých rostlin.

 

1951    Dne 1.2. bylo v Blatničce založeno JZD II.typu a ustanoveno 7 členné vedení družstva v čele s předsedou Antoníne Kuřinou 79.

 

1953            V dubnu z JZD vystoupilo 65 členů a družstvu zůstalo 97 občanů Blatničky.

 

1954    Ve volbách do MNV byl v květnu zvolen předsedou Vladimír Varmuža č.102 a tajemníkem  MNV se stal Josef Kubica 17.

 

1960.   a)            Blatnička má nový zdroj vody pro obecní vodovod. Pro dlouhodobé neshody s obcí Boršice o pramen vody v Buchtinách byla provedena nová výstavba rezervoáru vody v Kopcoch a přivedena voda z nového zdroje – z Louky u potoka Veličky.

b)                 1.září nastoupil do místní školy velmi šikovný ředitel – Jan Tomčala-rodák ze

sousedního Suchova. V obci působil do 31.12.1964 pro neshody s vedením obce odeš na místo ředitele do vedlejší Louky.

 

1964            V místním JZD začal v rámci ČSSR unikátní (jak se však později ukázalo mylný) republikový experiment pěstování monokultury kukuřice. Tento program probíhal až do roku 1976.

 

1965    Na ornou půdu byl v JZD vyset hybrid kukuřice DC-3 (Dakota) od firmy Northrup king Co.z USA. Došlo k nadúrodě. Kukuřičné klasy se nejdříve pro malou kapacitu sušárny sypaly na odstavné plochy v JZD. Když  nebylo už možno klasy  kukuřice sypat v JZD byla úroda navezena na celé hřiště. Po zavezení hřiště se sypala kukuřice na obecní cestu při vjezdu Blatničky. Nakonec se kukuřicí zavezla i celá Hrubá ulička, kde se v zimě (již pod sněhem na místě i zpracovávala). Připomínalo to konec pohádky „Hrnečku vař“, jen s tím rozdílem, že tam se sedláci jedoucí z pole museli kaší prokousat, zatímco tady se do domů a v neděli do kostela museli lidi dostal klikatým chodníčkem mezi hromadami kukuřice (viz foto na titulní straně knihy „Naši předková v čase a fotografii).Co přinesl čas aneb pojďme se podívat na dějiny Blatničky

 

1966            V dubnu byla státním veterinárním ústavem zjištěna v Blatničce v JZD u býků velmi nebezpečná nakažlivá nemoc – slintavka a kulhavka. Z tohoto důvodu bylo JZD neprodyšně izolováno a obec Blatnička uzavřena. Vesnice byla obklíčena vojsky ČSLA a nikdo nemohl z obce volně ven. Autobusové spoje byly zrušeny a díky tomu, že nemohly jet občané do zaměstnání, byla před termínem dostavěna mateřská školka. (Je zajímavé, že v místním JZD se stále něco dělo a jeho činnosti měly vliv na celou obec).

1969    Dne 26.9.v 6,00 hod. vypukl v místním JZD na sušárně kukuřice požár, který způsobil škodu za 40.000,-Kč

 

1970        v létě postavilo JZD nový most přes potok u pálenice (nyní u KD) naproti č.158.

 

1973        byla provedena rekonstrukce, výstavba nových zdí a rozšířená hřbitova.

 

1974    a)            začala a do r.1977 se prováděla regulace potoka

            b)            začala se provádět kanalizace v obci

 

1975    a)            začala výstavba nových vozovek po levé i pravé straně potoka Svodnice

           

1976        a)            Dnem 1.1.bylo sloučeno JZD Blatnička a Blatnice pod název JZD Budoucnost se sídlem v Blatnici o výměře 1960 ha. V roce 1989 mělo toto družstvo 250 mil.Kč výkonů a 460 stálých členů (+ 400 nepravidelně pracujících – důchodců…Nyní má tento podnik 3200 ha a 130 členů).

b)                 U rybníka byla zahájena MNV výstavba čističky vod od fy Hutní stavby Košice, typu Biovit s násadou mikroorganismů.

c)                  11.9.byl slavnostně otevřen KD

 

1978    Po 6 letech příprav byla zahájena výstavba závlahové nádrže a výkopy pro závlahové potrubí. Místo původně naplánovaného místa na východ od obce - nad splavem směrem k Boršicím, byla postavena na Rybníčkoch a Podhrází, na místě kde byl dříve rybník Zápověď (vzpomínaný v r.1592 v rámci robot).Po tomto starém rybníku se zde našlo mnoho 15ti cm škeblí. Současná nádrž má výměru 18,2 ha a zachytí 510.000 m3 vody.

 

1980        Ke dni 1.1. dochází ke sloučení MNV Blatnička do spádové obce Blatnice.

 

1986    Na místní farmě byl 1.1. zahájen provoz výroby hlívy ústřičné, později límcovky vrástitoprstenité, houževnatce jedlého a penízovky sametonohé. Na plán 100 tun/rok  zde byla roční výroba 30-40 tun.

 

1987    a)            V listopadu bylo přivezeno z Ocze (30 km pod Budapeští) prvních z 1200 chovných  párů holubů z Maďarska. V r.1991 dosáhl počet chovaných holubů v Blatničce 5.000 ks. Největší chov holubů v historii republiky byl v r.1995 zrušen i s první jatkou v ČSSR na porážku brojlerových holubů s vývozem do Evropské unie. Taktéž byl při této příležitosti zrušen vylechtěný nový hybrid masného holuba s autosexinkem, který dostal název Maloblatnický masný holub.

b)            Dokončena výstavba závlah na ploše 375 ha a započato se závlahou pozemků. Hodnota tohoto díla a závlahového příslušenství dosáhla výše 10,4 mil.Kč.

 

1988            Z výsledků studie, která musela být skartována vyplývá, že největší procentické zastoupení jednotlivých krevních skupin obyvatel v Blatničce má krevní skupina A1+ a to 37,29%na druhém místě je skupina B+

 

1989    a)            Na KD se denně vaří v průměru 551 obědů a v místním JZD je zaměstnáno celkem 919 členů-z toho 601 trvale činných.

b)            Dne 27.11. ve 12,00 hod.byla u brány JZD zahájena zpěvem československé hymny generální stávka. Průvod prošel vesnicí ke sklepu a pak se vrátil k MNV. K stávkujícím zde promluvil tajemník MNV ing. Antonín Žufánek 151. Ve 14,00 byla stávka ukončena.

 

1990    K 1.4.dochází k rozdělení sloučených MNV. Od tohoto dne je MNV Blatnička samostatný a tajemníkem se stává ing. Antonín Žufánek 151.

 

1992            V Blatničce je 23.7.založena 28 oprávněnými osobami Vinařská společnost, spol.s r.o. Blatnička 183. Tato organizace hospodaří na 120 ha orné půdy a k tomu obhospodařuje asi 20 ha vinic.

 

1994    Po založení Vinařské společnosti byla následně k 15.6. založena nová zemědělská organizace JASENOVÁ,spol.s r.o. Blatnička č.76. Nový podnik má 66 zaměstnanců, hospodaří na 500 ha půdy a věnuje se rostlinné, živočišné i přidružené výrobě.

 

1997        V Blatničce bylo 12.11. zahájeno topení zemním plynem. První se vytápí dům č.144.

 

1998            Generální oprava kostela započatá koncem května byla 5.9.ukončena nákladem 800.000,-Kč.

 

1999    a)            Obecní úřad přebírá 5.7.od spol.JASENOVÁ do své správy kulturní dům.

b)            V Praze byl obci 12.7.udělen za přítomnosti zástupců obce její znak a prapor. Listinu o předání symbolů obce z rukou předsedy Sněmovny parlamentu ing. Václava Klause převzala starostka obce Jarmila Hrušková.

c)                  V září začala generální oprava budovy obecního úřadu postaveného v r. 1957.

Náklady na její opravu si vyžádají náklady 1,700.000,-Kč.

 

2000            V Blatničce se 20.8. první (a zatím i poslední) mariánská pouť.

 

2001    Po 30 letech byla 3.6. posvěcena na Kopečkoch socha sv. Antonína, kterou nechal zhotovit Antonín Minařík 1 (nar.1921)

 

2002        a)         Na Dolním konci na č.135 otevřela 3.6.ing. Jana Vašíčková svou novou prodejnu „Potřeby pro domov a zahradu“.

b)            Od č.111 po KD byl na starou betonovou silnici položen nový asfaltový koberec

c)            Velkým svátkem pro obec byl den 7.září. Tento den převzala na KD starostka Zlatou stuhu za 1.místo v 8.ročníku soutěže :Vesnice roku 2002“. 

 

2003    a)            Po 136 letech proběhly v obci poslední odvody branců na vojnu

b)                 V srpnu a září byla provedena generální oprava KD

c)                  Pod vedením Jar.Švrčka 82 byla založena nová hudební country skupina s názvem :WESTERN“.

 

2004    a)            V tichosti proběhl 8.březen. Tento den byla do Boršic odvezena prodaná hasící stříkačka PS-8, a tím obec po 75 letech nevlastní hasící techniku.

b)            Ve Falkensteinu byla za velké slávy pokřtěna dvoujazyčná kuchařka, kterou napsaly ženy z Blatničky a Falkensteinu.

c)            Ve dnech 24.5.-25.5. byl na silnici mezi domy č.1 a č.158 nákladem 800.000,- Kč položen nový asfaltový koberec

d)                 Po 38 letech trvání byla v obci k 31.8. uzavřena mateřská škola.

 

2005    Dne 4.5. byla zbořena stará autobusová čekárna zhotovená v r. 1953 a na jejím místě postavena do konce roku čekárna ČSAD nová.

 

2006        Velkým dnem byl pro obec 20.srpen, kdy bylo slavnostně otevřeno Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel (SŠLTŘ), vybudované na místě staré školy v r. 2005 nákladem 11,000.000,-Kč.

 

 

 

Zpracoval  RNDr. Miroslav Hudeček

 

 

 

 

 

 


Pozvánka na veřejné zasedání ZO.
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Veřejná vyhláška.
více
Návrh rozpočtu Obce Blatnička na rok 2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021
více
Jmenování zapisovatele OVK.
více
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
více
Zlatá svatba Anežka a Jan Kubicovi.
více
Přehled drážních výluk.
více
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko-Návrh Rozpočtu 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020
více
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 6.11. 2017.
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK.
více
Veřejná vyhláška.
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Výlov přehrady Blatnička 2017
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh opatření obecné povahy.
více
Blahopřání k 80.narozeninám.
více
Sázení stromků.
více
Pozvánka na veřejné zasedání ZO.
více
Krojový bazar v Blatničce.
více
Veřejná vyhláška.
více
Návštěva z USA.
více
Rybník Kačák po opravě.
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20.- 21.10.2017 v Blatničce
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
více
Upozornění pro voliče.
více
Odstranění a ořez dřevin.
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Oznámení o době a místě konání voleb.
více
Novomanželé Bártkovi.
více
Marek Janás mezi nejlepšími opět skvěle zabojoval.
více
Návštěva pana hejtmana JMK.
více
Blahopřání k 80.narozeninám.
více
Oznámení o svolání 1.zasedání okrskové volební komise.
více
Návrh opatření obecné povahy.
více
Veřejná vyhláška
více
Kontrolní den na ČOV Blatnička
více
Šetření k dohledání neznámých vlastníků.
více
Chodník u hlavní cesty.
více
Práce na hlavní polní cestě do Hluku pokračují.
více
Oprava chodníku.
více
Jmenování zapisovatelky.
více
Informace z naší farnosti.
více
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
více
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 28.8. 2017.
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
více
Blahopřání k 80.narozeninám.
více
Příprava na hody.
více
Zajímavost v obci.
více
Státní pozemkový úřad - zveřejnění nepropachtovaného majetku.
více
Příležitost k zastavení.
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Horkovzdušný balon nad Blatničkou.
více
Antonínovo léto 2017.
více
Zateplení a fasáda západní stěny KD.
více
1.Výzva do Operačního programu rozvoje venkova.
více
Přehled drážních výluk.
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Veřejná vyhláška.
více
Netradiční svatba na vyhlídce.
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů.
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Rybník Kačák
více
Sbírka pro rodinu Kazíkovu.
více
Sběrné místo komunálního odpadu
více
Tradice Slovácka, o.p.s. Blatnička
více
Čekárna
více
Občasník Blatničky 2017
více
Víno Blatel, a.s. - nabídka práce.
více
Hledá se šikovná švadlena.
více
Blahopřání k 85.narozeninám.
více
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 31.5. 2017.
více
Závěrečný účet Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 2016
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
více
Hody a folklorní slavnosti 2017
více
Výběrové řízení.
více
Velkoplošná deratizace obce.
více
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice 1.třídy I/54
více
Závěrečný účet obce za rok 2016
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Umím a pečuji – projekt Ligy vozíčkářů na podporu neformálních pečujících.
více
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 7.3. 2017.
více
Košt gořalek v HOSPŮDCE VE DVORKU.
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
více
"Jasani" nezahálí.
více
Šetření k dohledání neznámých vlastníků.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků).
více
Činnost keramického kroužku v Blatničce zahájena.
více
"O najlepší kysané zelé na Slovácku 2017" - výsledky
více
Dobré ráno z České televize, studio Brno.
více
Narozeniny Otce Zdeňka
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Farní ples
více
Zimní radovánky dětí.
více
Nařízení Státní veterinární správy.
více
Veřejná vyhláška.
více
Silvestrovský pochod vinohrady 2016.
více
Vánoce 2016
více
Zápis č.6 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 21.12. 2016.
více
Rozpočet Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 2017
více
Vánoční koledování.
více
S blížícím se koncem roku finišují i práce na nové ČOV.
více
V neděli překvapil děti v kostele Mikuláš.
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
více
Rozpočtový výhled 2018 - 2020
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Posezení se seniory 2016
více
Rodiče dětí ze souboru Jasenka reprezentovali obec Blatničku na předhodové zábavě v Boršicích u Blatnice.
více
Obec Blatnička vysadila novou třešňovo-jabloňovou alej.
více
Práce na ČOV Blatnička pokračují.
více
Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 26.10. 2016.
více
Slavnostní otevření cyklostezky směrem k Blatnici.
více
Výlov přehrady Blatnička očima pana Gajovského.
více
„Posezení s mládežníky“
více
Dražební vyhláška.
více
Veřejná vyhláška.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce.
více
Výlov přehrady Blatnička sobota - neděle 22. - 23. října 2016
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
více
Volební komise pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
více
Záměr obce na směnu pozemků.
více
Oprava štítů čekárny.
více
Pohled na pokračující práce na ČOV Blatnička.
více
Oznámení o době a místě konání voleb.
více
E.ON - upozornění vlastníkům pozemků na odstranění porostů.
více
Zlatá svatba Ludmila a Jiří Holasovi.
více
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 25.8. 2016.
více
Dožínková pouť.
více
Jmenování zapisovatelky.
více
Blahopřání k 94.narozeninám.
více
Cyklostezka z Blatničky do Blatnice.
více
Práce na stezce pro chodce a cyklisty pokračují.
více
Kontrolní den na ČOV v Blatničce.
více
Práce na stezce pro chodce a cyklisty pokračují.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25. srpna 2016
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
více
Práce na ČOV Blatnička pokračují.
více
Práce na stezce pro chodce a cyklisty pokračují.
více
Pouliční fotbalový turnaj V.ročník
více
Publikace Česká republika - MĚSTA A OBCE I. A II. DÍL
více
Příměstský tábor v Blatničce pokračuje.
více
Příměstský tábor v Blatničce.
více
Blahopřání k 80.narozeninám.
více
Blahopřání k 85.narozeninám.
více
Blahopřání k 85.narozeninám.
více
Práce na ČOV Blatnička pokračují.
více
Práce na stezce pro chodce a cyklisty byly zahájeny.
více
DVD Desetiletí Jasenky.
více
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 29.6. 2016.
více
Závody mladých hasičů v Ratíškovicích 12.6.2016
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce.
více
Závěrečný účet 2015 - hospodaření Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko.
více
Závěrečný účet Obce Blatnička za rok 2015.
více
Znamení svatého Izidora.
více
Ocenění pana Františka Pančíka, sbormistra chrámového sboru.
více
Informace pro děti.
více
Tradiční obchůzka královniček.
více
10 let dětského folklórního souboru JASENKA
více
Cestování do zahraničí s dětmi do 15 let.
více
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 27.4. 2016.
více
Fotogalerie z Obecního dne 2016.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce.
více
Pokračují práce na nové ČOV ...
více
Vysazení lípy u kostela.
více
"Vlajka pro Tibet 2016"
více
Blahopřání k 80.narozeninám.
více
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 18.2. 2016.
více
VELETRH HOLIDAY WORLD PRAHA 2016.
více
O NAJLEPŠÍ KYSANÉ ZELÉ NA SLOVÁCKU VI."
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
více
Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce.
více
Fašanková obchůzka 2016
více
Veřejná vyhláška.
více
Pohřeb pátera Aloise Vyorala 1946.
více
Překlady se soudním ověřením - Mgr.Eva Minaříková
více
Blahopřání k 100.narozeninám.
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Setkání dvou kultur.
více
Silvestrovský pochod vinohrady 2015.
více
Tříkrálová sbírka 2016
více
Zápis č.6 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 29.12. 2015.
více
Záběry z kostela - Štědrý večer.
více
Návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 2016
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce.
více
Změny v roce 2016 - občanské průkazy, cestovní pasy ...
více
Kácení lípy u kostela.
více
Veřejná vyhláška.
více
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016.
více
Rozpočtový výhled 2016 - 2018
více
Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 30.11. 2015
více
Šetření k dohledání vlastníků půdy.
více
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Cyril a Metoděj
více
Zápis č.4 ze zasedání Zastupitelstva Obce Blatnička ze dne 3.11.2015
více
Fotografie z "Posezení se seniory"
více
Blahopřání k 85.narozeninám.
více
Blahopřání k 90.narozeninám.
více
Upozornění ÚP ČR.
více
Výlov přehrady Blatnička 2015
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Pracovní nabídky na Jižní Moravě.
více
Falkenstein 2015
více
Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Zpracování územního plánu Blatnička."
více
Mateřské centrum začíná od 15.září.
více
Sociálně-právní ochrana dětí - kontaktní osoby.
více
Blahopřání k 93.narozeninám.
více
Úspěšný projekt.
více
Zápis č.3 ze zasedání Zastupitelstva Obce Blatnička ze dne 18.8.2015
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Příměstský tábor - hry se Sborem dobrovolných hasičů z Boršic u Blatnice.
více
Příměstský tábor - ukázka dravců a sov Stanice ochrany fauny z Hluku
více
Po bouřce ...
více
Příměstský tábor ... 1.den SEZNÁMENÍ
více
Pouliční fotbalový turnaj IV.
více
Policie ČR - nábor nových členů.
více
Uvítání nových občánků do života
více
Veřejná vyhláška: "Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ06Z“
více
100 let od narození P. Josefa Čechmánka
více
Závěrečný účet 2014 - hospodaření Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
více
Blahopřání k 80.narozeninám
více
Blahopřání k 80.narozeninám
více
JASENKA - rozloučení se školním rokem 2014/2015
více
Závěrečný účet 2014 - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
více
Oznámení o zahájení zadávacího řízení.
více
Zápis č.2 ze zasedání Zastupitelstva Obce Blatnička ze dne 17.6.2015
více
Návštěva školáků u paní starostky
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Záměr Města Veselí nad Moravou, kterým se vyhlašuje zadat zpracování lesní hospodářské osnovy v zařizovacím obvodu LHO Veselí n/Mor.
více
Blahopřání k 80.narozeninám
více
Zlatá svatba Marie a Bohuslav Mašovi
více
Módní přehlídka Deny Fashion v Blatničce
více
Záměr obce na pacht pozemků.
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Blatnička za rok 2014
více
Tradiční obchůzka královniček.
více
Odkaz na fotogalerie z kulturních akcí v Blatničce
více
JASENKA na "Přehlídce dětských folklorních souborů" v Kyjově
více
Blatnička má nového "POUTNÍKA"
více
Muž roku na Blatničku nezapomněl
více
Krojový bazar
více
Kalendář akcí na rok 2015
více
Ludmila Smějsíková - 80 let
více
Vinařství Minařík
více
Ludmila Kuřinová - 80 let
více
Josef Laga - 85 let
více
Zápis č.1 ze zasedání Zastupitelstva Obce Blatnička ze dne 19.3.2015
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
"Vlajka pro Tibet 2015"
více
TOP víno Slovácka 2015
více
Zlatá svatba Marie a Stanislav Žufánkovi
více
Posezení se seniory 2015
více
Úspěch českého Muže roku - fešný student práv se stal třetím nejkrásnějším mužem světa.
více
Stabilizace havarijního stavu sesuvu svahu nad Svodnicí
více
"Teta" Zina a školní autobus PASTELKA
více
Virtuální prohlídky
více
Setkání mistrů světa 70.let - zlatá generace motokrosu.
více
Změny v evidenci vozidel k 1.1.2015
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Zápis č.9 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 29.12.2014
více
Projekt " Vzdělávejte se pro růst! "
více
Silvestrovský pochod vinohrady a setkání na vyhlídce se sousedy z Blatnice
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Zápis č.8 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 10.12.2014
více
Vánoční koledování 2014
více
Návrh rozpočtu obce Blatnička na rok 2015
více
Návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu Ostrožsko na rok 2015
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
OBKLADY TOMÁŠ MÜLLNER
více
Informace CHKO Pálava
více
Ludmila Macháňová - 80 let
více
Zápis č.7 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 5.11.2014
více
Zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Blatnička
více
Výsledky 2.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Blatnička
více
Zápis č.6 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 8.10.2014
více
LESY ČR opravily vodní nádrž Blatnička
více
DRAKIÁDA 2014
více
Nově zvolené zastupitelstvo
více
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Blatnička
více
Výsledky komunálních voleb v obci Blatnička pro rok 2014-2018
více
Volební místnost se otevřela ve 14.hodin ...
více
Oprava silnice 1.třídy mezi obcemi Blatnička a Blatnice pod Sv.Ant.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Hody 2014
více
Tvůrčí workshop na údržbu a šití krojů Ostrožska, Veselska a Horňácka ze dne 6. 9. 2014.
více
REPORTÁŽ - Zahájení rekonstrukce silnice Blatnička-Blatnice
více
Blahopřání k 92.narozeninám
více
Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 29.8.2014
více
Poskytnutí informace o počtu s sídlech volebních okrsků
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Video z "Pouličního turnaje"
více
Volby do zastupitelstev obcí konané 10. a 11. října 2014
více
Závěrečný účet 2013 - Mikroregion Ostrožsko
více
Zápis č.4 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 2.6.2014
více
Blahopřání k 80.narozeninám
více
Hlášení rozhlasu ze dne 9.června
více
Vítání občánků ze dne 1. 6. 2014
více
Fotogalerie "Vítání občánků 2014"
více
Oznámení o stanovení počtu zastupitelů obce
více
Uvítání nových občánků do života.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Výsledky voleb do Evropského Parlamentu 2014
více
Závěrečný účet Obce Blatnička za rok 2013
více
Záměr na prodej pozemku
více
Zápis č.3 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 23.4.2014
více
Nařízení obce Blatnička č. 1/2013
více
Zápis č.2 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 7.4.2014
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
více
Záměr na prodej nemovitostí
více
Záměr na prodej pozemku
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
více
Šetření k dohledání vlastníků půdy
více
BLATNIČKA vysílá s Českým rozhlasem Brno
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Zápis č.1 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 27.1.2014
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
více
Záměr na pronájem obecního bytu
více
Zápis č. 7/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 30. 12. 2013
více
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013, o místních poplatcích
více
Jednací řád Zastupitelstva obce Blatnička
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatnička
více
Návrh rozpočtu na rok 2014
více
Rozpočet Mikroregionu Ostrožsko 2014
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blatnička ze dne 12.11.2013
více
Fotogalerie z žehnání vitrážních oken od Františka Gajovského
více
Posezení se seniory - fotogalerie a videa
více
Videa ze slavnostní děkovné mše svaté a žehnání vitrážních oken
více
V Blatničce natáčela Česká televize
více
Pozvánka na děkovnou mši svatou a žehnání vitrážních oken
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce září z dálky v podzimních barvách zvenčí, ale i zevnitř. V uplynulém týdnu skončila jeho rekonstrukce. Po nové elektroinstalaci a opravě ve věži kostela následovala výměna oken a výmalba kostela. Impuls vyměnit původní okna v kovových rámech za nová okna s vitráží dal Pater Zdeněk Stodůlka z místní farnosti. Pro starostku obce Jarmilu Hruškovou vznikl nelehký úkol, najít odborníka na vypracování návrhů vitrážních oken a pak také realizátora. Po dlouhém pátrání měla její ruka šťastnou volbu. Našla olomouckého akademického malíře Jana Jemelku, který již třicet let spolupracuje s mistry skláři, otcem Petrem a synem Lukášem Kolínskými z Bakova nad Jizerou. Nejdříve musel výtvarník hledat námět, aby se co nejvíce ztotožnil se zdejším krajem a lidmi. ,,Zdejším farníkům byla daná možnost se k předloženým návrhům vyjádřit a po kladném posouzení tak mohla začít spolupráce ,´´říká Jan Jemelka. Mistrům sklářům byl předán rozvrh šablon do jednotlivých částí oken a oni již hledali jak technické řešení, tak i umělecké ztvárnění, jak převést jednotlivé barvy do vitráže. ,,Sklo je dovezeno ze Spojených států, s povzdechem musím říct, že česká skla již neexistují. Barvy jsou z Německa, to proto, aby byla zaručená ta nejvyšší kvalita a dílo přetrvalo i pro příští generace. Okna jsou provedená klasickou malovanou skládanou vitráží, která se dělala již ve čtrnáctém, patnáctém století. Technologie se moc nezměnila až na to, že dříve měli vypalovací pece na dřevo a dnes se používá elektřina. K tomu bylo třeba vložit všechny své zkušeností a kus řemeslnického fortelu, ´´ vysvětluje mistr Kolínský. Dvě dominantní okna svou velkou plochou bylo nutno řešit, aby spolu nějak souvisely. Výtvarník Jan Jemelka zvolil na jedné straně výjev Betléma narození Páně a k tomu se vážící témata jako v křesťanské ikonografii. Na protějším okně nacházíme výjevy jako v běžném životě-smrt, utrpení Ježíše a vzkříšení. Jsou to dva póly k zamyšlení, které se dotýkají každého. V obrazech něco nacházíme hned, něco musíme hledat, a to je právě záměr. Výjevy na vitrážích by měly vést k dialogu. Toto dílo se vskutku povedlo, hned po příchodu do chrámu září a každého oslovi svou krásou a potěší jeho ducha. Tak už se mohou farníci z Blatničky opět scházet ve svém kostelíčku a vzpomínat na dobu, kdy se mše svaté po dobu rekonstrukce konaly v prostorách kulturního domu.
Starostka obce nám prozradila, že sbormistr p. Pančík připravuje s chrámovým sborem ke každému oknu skladbu u příležitosti menší liturgické slavnosti. Ke kostelu chtějí místní instalovat vitrínu s fotografiemi jednotlivých oken, kde by byla ke každému oknu popsána jeho symbolika. Jan Jemelka dodává: ´´ Kostel je součástí běžného života a nemůže se zastavit na formě devatenáctého století nebo baroka, musí žít se společností.“
Starostka této malé obce, čítající 450 obyvatel, měla v plánu tuto rekonstrukci zvládnout do loňských oslav 650let obce. Teď je ale ráda, že výběr odborníků na nová okna neuspěchala a že se této náročné práce ujali skuteční mistři. Ti velmi chválili zdejší obyvatele za jejich vstřícnost, pomoc a pohostinnost.


František Gajovský

 

fotogalerie Františka Gajovského
 


22. 10. 2013 - Nové Slovácko o výlovu rybníka
více
Kapři z Blatničky
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 30.9.2013
více
Václav Havel v Blatničce
více
Výzva k podání nabídek
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 23.9.2013
více
Pozvánka za zasedání zastupitelstva obce
více
Záměr obce na prodej a pronájem nemovitostí
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
více
UPOZORNĚNÍ vlastníkům a uživatelům nemovitostí
více
Fotogalerie z hodů 2013
více
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
více
Ohlédnutí za výstavou ,,Blatnička v obrazech´´
více
Fotogalerie z hodů 2013
více
Pozvánka na hody
více
Pouličák 2013
více
POZOR! Uzávěrka fotografické soutěže Blatnička v obrazech prodloužena do 8. srpna
více
Fotografická soutěž Blatnička v obrazech stále pokračuje
více
Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na základě žádostí ze dne 26.6.2013
více
ČASOPIS K DOSTÁNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 27.6. 2013
více
POZVÁNKA NA POULIČNÍ TURNAJ
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
více
Časopis KRAJEM SVATÉHO ANTONÍNKA
více
Pozvánka na veřejné zasedání ZO
více
Projekt "ZLEPŠUJEME VZHLED OBCE"
více
Projekt "VÝMALBA VNITŘNÍ ČÁSTI KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE"
více
Videogalerie z obecního dne
více
27. dubna - OBECNÍ DEN
více
Mikroregion Ostrožsko - Závěrečný účet za rok 2012
více
Mikroregion Ostrožsko - výsledek hospodaření
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 27.3. 2013
více
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
více
Vítání občánků do života
více
Pozvánka na veřejné zasedání ZO
více
PENZION BLATNIČKA
více
Sazebník úhrad
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Fašank 2013 - fotogalerie
více
Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky v Blatničce
více
Výsledky tříkrálové sbírky
více
Výtěžek z farního plesu poputuje na opravu kostela v Blatničce
více
Fotogalerie z 10. farního plesu
více
Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky v Blatničce
více
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací
více
Poskytnutí informací
více
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací
více
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
více
Vyúčtování nákladů oslav 650 let obce Blatnička
více
Zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 21. 12. 2012
více
Vánoční koledování
více
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
více
Rozpočtový výhled obce 2013 - 2015
více
Návrh rozpočtu obce Blatnička na rok 2013
více
Návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu na rok 2013
více
....za podpory EU...
více
Videa ze setkání seniorů 25. 10. 2012
více
Fotogalerie z posezení se seniory 25. 10. 2012
více
Pozvání na posezení se seniory
více
Volby do zastupitelstev krajů
více
Zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 27. 9. 2012
více
Certifikát o vytvoření českého rekordu Krojovaná obec Blatnička
více
Oslavy 650 let obce - video Kristýna Petříčková
více
Fotogalerie z oslav ve Falkeinstenu
více
Blatnička na Slavnostech vína v Uherském Hradišti
více
Velká fotogalerie z oslav 650 let obce Blatnička
více
4. 9. 2012 - O Blatničce píše Nové Slovácko
více
Několik fotografií z oslav 650 let obce
více
BLATNIČKA-mezi odborníky pro místní rozvoj při kontrolním dnu
více
Povídání s osobností kunovské jízdy králů MILANEM STAŠKEM o Blatničce
více
21. 8. 2012 - O Blatničce píše Nové Slovácko
více
Slavnostní průvod
více
Po oslavách nám napsala paní Eliška Hašková Coolidge
více
Videogalerie z oslav
více
Slavnostní brána do Blatničky
více
starostlivá starostka obce JARMILA HRUŠKOVÁ skoro v přímém přenosu k občanům
více
dcera legendárního strážnického primáše TÁŇA PÁLENSKÁ zve do průvodu
více
KUNOVICKÁ JÍZDA KRÁLU SE POJEDE V UKÁZCE V SOBOTU 18.SRPNA PŘI OSLAVÁCH 650 LET
více
14. 8. 2012 - O Blatničce píše Nové Slovácko
Blatničku čekají oslavy i jízda králů
více
7. 8. 2012 - O Blatničce píše Nové Slovácko
Blatnička finišuje s úpravou obce
více
Zkrášlování Blatničky
více
Úprava potoku v Blatničce
více
NAPSALI O NÁS - Hodonínský deník
více
Pouliční turnaj ve fotbale
více
Oslavy 650let - výzva občanům, podnikatelům ...
více
Zasedání zastupitelstva obce Blatnička ze dne 29.6.2012
více

Oznámení Rumpold

– svoz separovaného odpadu –

pytle v  II. pololetí 2012

 

Svoz  plastů  a  tetrapaků bude  v  obci Blatnička probíhat  

vždy  v  pondělí  v  následujících termínech:

 

………………………………………………………………….

 

16. července

13. srpna

10. září

8. října

5. listopadu

3. prosince

                                                                                        

 


Děti ze školky jely na výlet do Blatničky
Poslední květnový den si udělaly děti z Mateřské školy Blatnice výlet do Blatničky.
více
Poděkování starostky
Hlášení obecního úřadu.
více
Blatnička získala diplom za vzorné vedení obecní kroniky
V Jihomoravském kraji se v soutěži Vesnice roku sešlo dvaadvacet obcí. Blatničku odborná porota ocenila diplomem za vzorné vedení obecní kroniky.
více
Návrh závěrečnéno účtu obce za rok 2011
více
Do Blatničky zavítala hodnotící komise
Do Blatničky dnes hodinu po poledni dorazila hodnotící komise soutěže Vesnice roku. Hned u vchodu do kulturního domu hosty vítal krojovaný pár sourozenců Kráčalíkových.
více
Zlatá svatba Marie a Miroslav Mackovi
více
Blatnička z ptačí perspektivy
Unikátní letecké záběry na obec Blatnička
více
Videa z Noci kostelů
O tom, že při Noci kostelů panovala v kostele krásná atmosféra, svědčí i dvě krátká videa.
více
V kostele bylo živo až do půlnoci
Blatnička byla jedním z míst, která se první červnový pátek zapojila do Noci kostelů.
více
Lidé Královničkám darovali tisíce
Tradiční obchůzka královniček se letos uskutečnila v neděli 27. května 2012.
více
Virtuální prohlídky
více
Píše o nás Hodonínský deník
O Blatničce píše Hodonínský deník.
více
Pod rukama sochaře vzniká symbol Podané ruce
Od pondělí na zahradě penzionu Antonína Mičulky pracuje řezbář Ivan Šmíd. Z dubového kmene vyřezává motorovou pilou sochu Podané ruce. Ta bude symbolem letošního výročí 650 let od první zmínky o obci.
více
Vinařský den doprovázelo krásné počasí
Další fotografie z Vinařského dne
více
Vinařský den se vydařil
Obyvatelé Blatničky si v nedělním slunečném odpoledni připomněli život a desáté výročí úmrtí tamního rodáka P. Josefa Šimčíka.Poté se dlouhé procesí vydalo do vinohradů, kde se uskutečnil Vinařský den.
více
Vinařský den 20.5.2012
více

UPOZORNĚNÍ - DERATIZACE OBCE

Ve dnech    23. 5.,   31. 5.  a   7. 6. 2012

bude prováděna velkoplošná deratizace obce

Blatnička. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol.

s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření

kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt

hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských

staveních, vyzýváme tímto občany ke spolupráci

při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace

vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované

firmy, nebo nahlaste své požadavky v kanceláři OÚ,

aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

Pro vlastní potřebu si budete moci u provádějící firmy

zakoupit nástrahy proti hlodavcům.

 

Deratex, spol. s r. o.  Zlín             Obec Blatnička


Oznámení - Zdravotní středisko

Zdravotní středisko MUDr. Krša Jiří oznamuje

svým pacientům, že ve dnech od 14. do 18. května

bude ve své ordinaci v Blatnici ordinovat pouze

od 8 do 11,15 hodin z důvodu zastupování.

Děkujeme za pochopení.

 


Socha sv. Urbana je hotová
Už jen štítek na postavec zbývá umístit na sošku sv. Urbana. Jejím autorem je jednadvacetiletý student designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Petr Vaněk.
více
Video z přehlídky vín a moučníků
Oslavy Obecního dne v Blatničce vyvrcholily večer. V sále kulturního domu mohli hosté pokoštovat vynikající vína i různé dobroty.
více
Obecní den se vydařil
Rybník Kačák a na něj navazující rybníčky se ocitnuly v sobotním odpoledni v obležení. Na děti zde čekaly pohádkové bytosti a na jednom z rybníků se proháněla motorová loď. K tomu vyhrávala country kapela a do dálky se linula vůně guláše, pečených ryb i buřtů.
více
O Blatničce píše Hodonínský deník
O bohatém programu, který připravuje obec, obsáhle informuje Hodonínský deník.
více
Videa z oslav čtyřicátého výročí výročí dechové hudby Blatnička
Oslav kulatého výročí dechové hudby Blatnička se zúčastnil také dokumentarista Antonín Vrba z Velké nad Veličkou.
více
Dechovka oslavila čtyřicátiny ve velkém stylu
Kulturní dům v Blatničce zažil v sobotním večeru velkou slávu. Dechová hudba Blatnička zde totiž se svými blízkými, přáteli i příznivci slavila čtyřicet let existence. Před zcela zaplněným sálem se postupně na pódiu vystřídali současní i bývalí členové kapely.
více
Lampiónovým průvodem si obyvatelé připomněli ukončení války
Lampiónovým průvodem a pietním aktem si v pátek 27. dubna připomněli obyvatelé Blatničky ukončení druhé světové války v obci. Podle pamětníků se zde naposledy lampiónový průvod uskutečnil v roce 1987.
více
Osvobození Blatničky
více
Přehled akcí pro rok 2012
více
informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitostí na rok 2012
více
Informace o vydání prvního občanského průkazu
více

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ROK 2012

Oznamujeme občanům, že od měsíce března 2012 přijímáme

poplatek za odvoz komunálního a tříděného odpadu ve výši

400 korun za poplatníka.

Majitelům psů připomínáme, že je nutno také zaplatit místní

poplatek ve výši 60 korun za jednoho psa

Místní poplatky nutno uhradit do 15. června 2012

buď v hotovosti přímo v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem,

č.ú.23423671/0100, var.symbol: číslo popisné, do poznámky připište jméno.  


Výroční zpráva za rok 2011
více
Obecní úřad vyhlašuje soutěž
Při příležitosti kulatého výročí obce v roce 2012 se vedení Blatničky rozhodlo uspořádat fotografickou soutěž. Zúčastnit se mohou nejen obyvatelé obce, ale i přespolní.
více
Zlatá svatba Marie a Josef Cíchovi, Blatnička č.61
více
Zlatá svatba Ludmila a Stanislav Maňákovi, Blatnička č.112
více

Jak se Vám líbí naše stránky?