znak

 

FRAGEWÖRTER- TÁZACÍ ZÁJMENA 

Wie? Was für ein, eine? Jaký, jaká, jaké?
Wie ist das Zimmer?- der Mann?–der Hund?–das Haus?
Das Zimmer, …. ist klein.
Jaký je ten pokoj? – muž? – pes? – dům?
Pokoj,- muž,- pes,-dům je malý.
Wie ist die Frau?-die Lampe?-die Katze?
Die Frau, die Lampe, … ist schön.
Jaká je ta žena? –lampa? –kočka?
(Ta) žena, lampa, kočka je pěkná.
Wie ist das Kind?- das Fenster?- das Huhn?
Das Kind,- das Fenster,- das Huhn ist klein.
Jaká je ta žena? –lampa? –kočka?
(Ta) žena, lampa, kočka je pěkná.

DIE POSSESSIVPRONOMINA - ZÁJMENAPŘIVLASTŇOVACÍ

mein, meine, mein můj, moje/má, moje/mé
dein, deine, dein tvůj, tvoje/tvá, tvoje/tvá
unser, unsere, unser náš, naše, naše
euer, euere, euer / Ihr, Ihre, Ihr váš, vaše, vaše

 
EIGENSCHAFTEN - VLASTNOSTI 
lieb - milý (-á)
langsam - pomalý (-á)
brav - hodný (-á) 
ruhig - klidný (-á) 
klug - chytrý (-á) 
faul - líný (-á) 
lustig - veselý (-á) 
freundschaftlich - přátelský (-á) 
traurig - smutný (-á)
neugierig - zvědavý (-á) 

VERSCHIEDENES - RŮZNÉ

Ich lerne tschechisch (deutsch). Učím se česky (německy).
Sprechen Sie langsam, bitte. Mluvte pomalu, prosím.
Verstehen Sie mich? Rozumíte mi?
Nein, ich verstehe nicht. Ne, nerozumím.
Noch einmal, bitte. Ještě jednou, prosím.
 Das ist klar. To je jasné.

Telefonieren - Telefonování    

Rufe mich an!
Rufen Sie mich bitte an.
Zavolej mi!
Zavolejte mi prosím.
Willst du meine Telefonnummer?
Wollen Sie meine . . .
Chcete můj telefon?
Chceš můj . . . .
Gib mir die Telefonnummervom Handy. Dej mi telefonní číslo na mobil.
Ich habe nur Festnetz.. Mám jen pevnou linku.  
Ich rufe am Abend auf dem Festnetz an. Zavolám na pevnou večer.
Eine gute Idee! To je nápad!
Du hast eine falsche Nummer.
Sie haben eine falsche Nummer.
Máš špatné číslo.
Máte špatné číslo.
Entschuldigen Sie, das ist ein Irrtum. Promiňte, to je omyl.
Macht nichts. Nic se nestalo.

Anrede - Oslovení  

 
Entschuldigen Sie, ich suche eine
(häufigste Anrede der unbekanten Person)Wechselstube.
Prosím vás, hledám směnárnu.
Entschuldigen Sie, wie spät ist es? Prosím Vás, kolik je hodin?
Entschuldigen Sie, wo ist die Bank? Prosím Vás, kde je banka?

Die Jahreszeiten - Roční období

   
der Frühling - jaro n. im Frühling - na jaře
der Sommer - léto n.   im Sommer - v létě
der Herbst - podzim m. im Herbst - na podzim
der Winter - zima f.  im Winter - v zimě
   
morgens, am Morgen- ráno   heute - dnes/dneska
am Vormittag  - dopoledne morgen - zítra
am Nachmittag - odpoledne gestern - včera
zu Mittag - v poledne vorgestern - předevčerem
am Abend - večer übermorgen - pozítří
in der Nacht - v noci dieses Jahr, heuer - letos
  voriges Jahr - vloni/loni
 
 
AUF BESUCH - NA NÁVŠTĚVĚ
 
Guten Tag, kommen Sie weiter (herein). Dobrý den, pojďte dál.
Wilkommen! Vítejte!
Nehmen Sie Platz, bitte. Setzen Sie sich, bitte. Posaďte se prosím.
Was wollen Sie trinken? Was trinken Sie? Co si dáte k pití?
Was kann ich Ihnen anbieten ? Co vám můžu (mohu) nabídnout?
Wir haben Kaffeé, Tee, Wein, Bier Wasser oder Schnaps. Máme kávu, čaj, víno, pivo, vodu nebo kořalku (pálenku).
Danke, ich nehme Wein. Děkuji, dám si víno.
Danke, ich trinke Bier. (Děkuji, budu pít pivo.)
 Es hat mich gefreut, auf Wiedersehen. Těšilo mě, nashledanou.
Freude - radost  
Darüber bin ich froh. To jsem rád (a).
Ich freue mich. Mám radost.
Das freut mich. To mě těší.
Das ist fein.   To je fajn.
Traurigkeit - smutek  
Das tut mir leid. (To) je mi líto.
Es tut mir leid. To mě mrzí.
Das ist schade. To je škoda.
Das ist Pech. To je smůla.
 
 
groß - klein = velký -   malý                  
gut - schlecht = dobrý - špatný  
neu - alt = nový -    starý 
jung - alt = mladý - starý 
lang - kurz = dlouhý - krátký                 
links - rechts = levý - pravý
reich - arm = bohatý - chudý                  
still - laut = tichý - hlučný
schnell - langsam = rychlý   - pomalý          
sauber - schmutzig = čistý - špinavý  
hübsch - hässlich = hezký   - ošklivý             
gescheit/klug-dumm = chytrý - hloupý  
lustig - traurig = veselý -  smutný                
fleißig - faul = pilný - líný       
gesund - krank = zdravý -   nemocný            
bilig - teuer = levný - drahý   
warm - kalt = teplý -    studený                 
schwer - leicht = těžký - lehký   

hoch - niedrig = vysoký -  nízký             
breit - schmal = široký - úzký                             

WIE HEISSEN SIE?
Wie heißt du?
Ich heiße .................
 
Wie heißt Ihr Mann?
Mein Mann heißt ....
 
Wie heißt Ihre Frau?
Meine Frau heißt ...
 
Wie heißt dein Freund?
Mein Freund heißt ....
 
Wie heißt deine Freundin?
Meine Freundin heißt ....
 
Sind Sie Deutscher?
Nein, ich bin Österreicher.
Meine Frau ist Tschechin.
 
Die Familie f
 
die Eltern / die Großeltern pl.
der Vater, der Papa
die Mutter, die Mama
das Kind – die Kinder n
der Sohn / die Tochter
der Bruder / die Schwester
die Geschwister pl.
 
der Großvater, der Opa
die Großmutter, die Oma
das Enkelkind / die Enkelkinder n
der Enkel / die Enkelin
 
der Onkel / die Tante
der Neffe / die Nichte
der Cousin / die Cousine
 
der Schwiegervater / die Schwiegermutter
der Schwiegersohn / die Schwiegertochter
der Schwager / die Schwägerin
 
die Verwandtschaft f
der Verwandte / die Verwandte
der Mann / die Frau
der Gatte / die Gattin
der Knabe, der Junge / das Mädchen
die Ehe f
der Kamerad / die Kameradin
der Freund / die Freundin
der Tscheche / die Tschechin
der Österreicher / die Österreicherin
der Deutsche / die Deutsche
der Slowake / die Slowakin
ja / nein
JAK SE JMENUJETE?
Jak se jmenuješ?
Jmenuji se ..................
 
Jak se jmenuje Váš muž?
Můj muž se jmenuje ......
 
Jak se jmenuje Vaše žena?
Moje žena se jmenuje ...
 
Jak se jmenuje tvůj přítel?
Můj přítel se jmenuje ....
 
Jak se jmenuje tvoje přítelkyně?
Moje přítelkyně se jmenuje ...
 
Jste Němec?
Ne, jsem Rakušan.
Moje žena je Češka.
 
Rodina
 
rodiče / prarodiče m/Pl.
otec, táta, tatínek
matka, máma, maminka
dítě – děti n.
syn / dcera
bratr / sestra
sourozenci m/Pl.
 
dědeček, děda
babička
vnouče / vnoučata n
vnuk / vnučka
 
strýc / teta
synovec / neteř
bratranec / sestřenice
 
tchán / tchýně
zeť / snacha
švagr / švagrová
 
příbuzenstvo n
příbuzný / příbuzná
muž / žena
manžel / manželka
chlapec, hoch / dívka, děvče
manželství n
kamarád / kamarádka
přítel / přítelkyně
Čech / Češka
Rakušan / Rakušanka
Němec / Němka
Slovák / Slovenka
ano / ne
HEIßEN
ich heiße / wir heißen
du heißt / ihr heißt, Sie heißen
er / sie / es heißt / sie heißen
JMENOVAT SE
jmenuji se / jmenujeme se
jmenuješ se / jmenujete se
jmenuje se / jmenují se
POSSESSIVPRONOMINA
f n
mein meine mein
dein deine dein
sein seine sein
 
unser unsere unser
euer eure euer
ihr ihre ihr
ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ
n
můj má, moje mé, moje
tvůj tvá, tvoje tvé, tvoje
jeho jeho jeho
 
náš naše naše
váš vaše vaše
váš vaše vaše
FRAGEWÖRTER
wer?
was?
wo?
wohin?
woher?
wann?
wie?
wie viel?
wie lange?
ZÁJMENA TÁZACÍ
kdo?
co?
kde?
kam?
odkud?
kdy?
jak?
kolik?
jak dlouho
BEGRÜßUNGEN
Guten Tag.
Grüss Gott. (v Rakousku se může říct vždy, když někam přijdete)
Guten Morgen.
Guten Abend.
Gute Nacht.
Servus.
Auf Wiedersehen.
Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir?
Danke, gut.
Und Ihnen? Und dir?
Auch gut.
Mir geht es gut, danke.
Das freut mich.
Mir geht es nicht gut. Ich bin krank. - m/f
Mir geht es schlecht. Ich bin krank. - m/f
POZDRAVY
Dobrý den.
Pozdrav pánbůh. (In Tschechich wird nicht verwendet)
Dobré ráno.
Dobrý večer.
Dobrou noc.
Ahoj. (Nur unter Bekanten u.Freunden)
Na shledanou.
Jak se máte? Jak se máš? Jak se vede?
Děkuji, dobře.
A vám? A tobě?
(Také) dobře.
Mám se dobře, děkuji.
To mě těší.
Nemám se dobře. Jsem nemocný. - m
Mám se spatně. Jsem nemocná. - f
VOKABEL
der Morgen m – určité
ein Morgen m – neurčité, nějaké
die Nacht f – určitá, ta
eine Nacht f – neurčitá, nějaká,
der Tag, ein Tag m
der Abend, ein Abend m
gut
schlecht
gut / schlecht - Adverb
krank – m / f / n
gesund
müde
wie geht es Ihnen / geht es dir
mir geht es . . .
danken – ich danke
und
Ihnen / dir - 3. pád
auch
es freut mich
SLOVÍČKA
ráno n
 
noc f
 
den m
večer m
dobrý m / dobrá f / dobré n
špatný / špatná / špatné
dobře / špatně - adverbium
nemocný / nemocná / nemocné
zdravý / zdravá / zdravé
unavený / unavená / unavené
jak se máte / jak se máš
mám se . . .
děkovat - děkuji
a
vám / tobě - 3. Fall
také
těší mě
PESONALPRONOMINA  
ich                           wir
du                           ihr, Sie
er                            sie
sie                          sie
es                           sie
já                                  my
ty                                  vy
on                                oni - belebt, ony - unbelebt
ona                              ony
ono                              ona
b ý t
já jsem                             my jsme
ty jsi                                   vy jste
on /ona/ono je                 oni, ony jsou
s e i n
ich bin                              wir sind
du bist                              ihr seid, Sie sind
er/sie/es ist                     sie sind
n e b ý t
já nejsem                         my nejsme
ty nejsi                               vy nejste
on / ona / ono není          oni, ony nejsou
n i c h t   s e i n
ich bin nicht                     wir sind nicht
du bist nicht                     ihr seid nicht
er / sie / es ist nicht        sie sind nicht
m í t
já mám                              my máme
ty máš                                vy máte
on / ona / ono má            oni, ony mají
h a b e n
ich habe                            wir haben
du hast                              ihr habt, Sie haben
er / sie / es hat                 sie haben
n e m í t
já nemám                         my nemáme
ty nemáš                           vy nemáte
on / ona / ono nemá       oni, ony nemají
n i c h t   h a b e n
ich habe nicht                   wir haben nicht
du hast nicht                     ihr habt nicht
er / sie / es hat nicht        sie haben nicht
PESONALPRONOMINA ZÁJMENA OSOBNÍ
ich                         wir
du ihr,                    Sie
er                           sie
sie                          sie
es                           sie
já                       my
ty                       vy
on                      oni - belebt, ony - unbelebt
ona                    ony
ono                    ona
s e i n
ich bin                 wir sind
du bist                 ihr seid, Sie sind
er/sie/es ist          sie sind
b ý t
já jsem                my jsme
ty jsi                   vy jste
on /ona/ono je     oni, ony jsou
n i c h t s e i n
ich bin nicht              wir sind nicht
du bist nicht              ihr seid nicht
er / sie / es ist nicht    sie sind nicht
n e b ý t
já nejsem                  my nejsme
ty nejsi                      vy nejste
on / ona / ono není     oni, ony nejsou
h a b e n
ich habe             wir haben
du hast               ihr habt, Sie haben
er / sie / es hat    sie haben
m í t
já mám                    my máme
ty máš                     vy máte
on / ona / ono má    oni, ony mají
n i c h t h a b e n
ich habe nicht              wir haben nicht
du hast nicht                ihr habt nicht
er / sie / es hat nicht     sie haben nicht
n e m í t
já nemám                     my nemáme
ty nemáš                      vy nemáte
on / ona / ono nemá     oni, ony nemají
WO WOHNEN SIE?  Wo wohnst du?
Woher sind Sie? Woher bist du?
Ich wohne in Falkenstein.
Ich bin aus Falkenstein.
Ich wohne in Blatnička.
Ich bin aus Blatnička.
Ich wohne in Wien.
Ich habe ein Haus in Falkenstein.
Ich wohne in Brünn.
Ich habe ein Haus in Blatnička.
Wo wohnt Ihr Sohn?
Mein Sohn wohnt in Prag.
Wohnt Ihre Tochter auch in Prag?
Nein, meine Tochter wohnt nicht in Prag. 
Sie wohnt in Znaim.
Meine Eltern wohnen auch dort.
Woher ist dein Freund?
Mein Freund ist aus Falkenstein.
Woher ist deine Freundin?
Meine Freundin ist aus Blatnička.
Mein Sohn ist gerne in Falkenstein.
Meine Tochter ist gerne in Blatnička.
Meine Kinder sind gerne in Prag.
Zum Wochenende fahre ich oft nach Blatnička.
Ich fahre nach Blatnička.
Die Mutter geht in die Kirche.
Der Vater geht gern ins Gasthaus
KDE BYDLÍTE?   Kde bydlíš?
Odkud jste?    Odkud jsi?
Bydlím ve Falkensteinu.
Jsem z Falkensteinu.
Bydlím v Blatničce.
Jsem z Blatničky.
Bydlím ve Vídni.
Mám dům ve Falkensteinu.
Bydlím v Brně.
Mám dům v Blatničce.
Kde bydlí Váš syn?
Můj syn bydlí v Praze.
Vaše dcera bydlí také v Praze?
Ne, moje dcera nebydlí v Praze.
Bydlí ve Znojmě.
Moji rodiče bydlí také tam.
Odkud je tvůj přítel?
Můj přítel je z Falkensteinu.
Odkud je tvoje přítelkyně?
Moje přítelkyně je z Blatničky.
Můj syn je rád ve Falkensteinu.
Moje dcera je ráda v Blatničce.
Moje dětí jsou rádi v Praze.
Na víkend jezdím často do Blatničky. -immer wieder
Jedu do Blatničky. – gerade jetzt
Maminka jde do kostela.       - jetzt
Otec chodí rád do hospody. – immer wieder
das Haus n
in - kde? => 3. pád
aus, von – odkud? => 3. pád
nach, bis
gern, gerne
dort
oft
dům m
v, ve (vor s, š, z, ž, f, v) – verlangt den 6. Fall
z, ze (vor s, š, z, ž) – verlangt den 2.Fall      
do – verlangt 2. Fall
rád m / ráda f
tam
často
kam?=>4.pád    nach - kam?=>4. pád   kde?=>3.pád
die Kirche        - in die Kirche,          in der Kirche
das Geschäft n   - in das Geschäft,     im Geschäft
die Schule f       - in die Schule,          in der Schule
das Gasthaus n - in das Gasthaus,     im Gasthaus
der Wald m        - in den Wald,           im Wald
die Stadt         - in die Stadt,             in der Stadt
das Dorf n          - in das Dorf,              im Dorf
                    2. Fall                6. Fall
kostel m    - do kostela,     v kostele
obchod m  - do obchodu,   v obchodě
škola f      - do školy,       ve škole
hospoda f - do hospody,   v hospodě
les m        - do lesa,        v lese
město n    - do města,      ve městě
vesnice f   - do vesnice,    ve vesnici
wohnen
ich wohne               wir wohnen
du wohnst               ihr wohnt, Sie wohnen
er / sie / es wohnt      sie wohnen
bydlet
bydlím              bydlíme
bydlíš                bydlíte
bydlí                  bydlí
n i c h t   w o h n e n
ich wohne nicht        wir wohnen nicht
n e b y d l e t
nebydlím          nebydlíme
fahren
ich fahre                    wir fahren
du fährst                     ihr fahrt, Sie fahren
er / sie / es fährt          sie fahren
jet                                                 - jetzt
jedu                   jedeme
jedeš                 jedete
jede                   jedou
gehen
ich gehe                       wir gehen
du gehst                       ihr geht, Sie gehen
er / sie / es geht            sie gehen
jít                                               - jetzt
jdu                    jdeme
jdeš                   jdete
jde                    jdou

publicita

 

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti