znak

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA NA OBDOBÍ 2012 - 2015

 

Stručný přehled jednotlivých bodů:

1. Dokončení protipovodňových opatření v obci.

2. Pokračovat v realizaci Plánu společných zařízení dle návrhu plánu ÚSES
- územního systému ekologické stability, ochrany zemědělského půdního fondu proti vodní a větrné erozi.

3. Řešit havarijní sesuvy půdy v trati Novosady.

4. Zpracovat nový územní plán obce.

5. Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, parkovacích ploch, mobiliáře a herních prvků pro děti.

6. Opravy a výstavba místních komunikací a chodníků.

7. Úpravy a výstavba hřbitova - terénní úpravy pro urnový háj, chodníky, osvětlení, zeleň.

8. Rekonstrukce přírodního areálu.

9. Údržba sportovišť - dětské hřiště za OÚ, tenisový kurt.

10. Pořízení technického zařízení k údržbě obce.

11. Péče o veřejné budovy v majetku obce a jejich vybavení.

12. Opravy drobné lidové a sakrální architektury.

13. Rekultivace skládky, sběrný dvůr.

14. Cestní sítě zajišťující přirozené propojení obce s krajinou a sousedními obcemi včetně doprovodných prvků.

15. Naučné stezky, pohádková stezka.

16. Práce v obecních lesích dle lesního hospodářského plánu - průběžně.

17. Přivedení inženýrských sítí pro průmyslovou zónu ve spolupráci s podnikateli - průběžně.

18. Podpora občanských aktivit a komunitního života v obci v oblasti kultury - průběžně.

Tento program je dlouhodobým výhledem rozvoje obce s cílem uspět v programu dotační politiky. Nový MPOV byl schválen na veřejném zasedání ZO dne 31. 10. 2011.

Jarmila Hrušková, starostka obce

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA ROK 2007 - 2013

- Oddělení drenážních a extravilánových vod od kanalizačního systému obce dle již zpracované projektové dokumentace / u hlavní křižovatky před rodinným domem č.p. 75 - r. 2007/.

- Vybavení knihovny: nábytek, nový PC a automatizovaný knihovní systém Clavius r. 2007- žádáno o dotace, zbývající část nákladů uhradí obec.

- Vybavení šaten nábytkem v přízemí kulturního domu - v r. 2007 žádáno o dotace, zbývající část nákladů uhradí sportovní klub.

- Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně / průběžně - započat v r. 2007 /.

- Majetkoprávní vypořádání přírodního areálu pod sklepem, vybudování sociálního zařízení a rekonstrukce tanečního parketu / průběžně - započat v r. 2007 /.

- Majetkoprávní vypořádání ostatních ploch v intravilánu obce pro její další rozvoj - / hřbitov, veřejná prostranství - průběžně /.

- Vybudovat sportovní a oddechové centrum pro školní mládež v zahradě bývalé MŠ, hledat účelné využití budovy včetně její generální opravy - žádáno o dotace z Nadace ČEZ.

- Práce v obecních lesích dle nově zpracovaného lesního hospodářského plánu - průběžně.

- Po schválení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blatnička postupně realizovat plán společných zařízení dle návrhu plánu ÚSES-územního systému ekologické stability, ochrany zemědělského půdního fondu proti vodní a větrné erozi, postupovat dle návrhu sítě polních cest a návrhu vodohospodářských opatření ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství - Pozemkovým úřadem Hodonín. Spolupracovat na zpracování kvalitních projektů pro výsadbu a dosadbu regionálních a lokálních biocenter.

- Plánované zpevnění hlavních polních cest:
HC1 - k vodojemu,
HC4 - od kostela k Hluku,
HC5 - za humny podél remízku k trati Závaliska,
HC6 - od přírodního areálu po Horní Novosády

- Výstavba vedlejší cesty VC42 - za školou, která by navázala na cestu vedoucí do obce - spojit s odvodněním /mezi RD č.p. 100 a RD č.p. 150 /.

- Výstavba naučné cyklistické stezky kolem kapličky až k vodní nádrži ke katastrálnímu území Blatnice pod Sv. Ant.

- Zažádat o změny územního plánu obce na základě výsledků komplexní pozemkové úpravy a požadavků občanů pro další rozvoj obce.

- Opravy a výstavba místních komunikací, chodníků a parkovacích míst v obci - průběžně.

- Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci - průběžně.

- Přivedení inženýrských sítí pro průmyslovou zónu ve spolupráci s podnikateli-průběžně.

- Podpora občanských aktivit a komunitního života v obci v oblasti kultury - průběžně.

Tento program je dlouhodobým výhledem rozvoje obce, s cílem uspět v nastaveném programu dotační politiky v letech 2007 - 2013 a byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.2.2007.

 

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti