znak

Obecní úřad oznamuje občanům, že přijímá úhrady místních poplatků za tříděný komunální odpad na rok 2019, a to buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 23423671/0100. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, své číslo popisné. Upozorňujeme občany, že na základě Vyhlášky č. 2/2013, o místních poplatcích, je nutno tuto povinnost splnit do 30. června 2019. Sazba poplatku za TKO pro fyzickou osobu činí 450,– Kč. Zároveň přijímáme od majitelů psů místní poplatek za psa, který činí 60,– Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 100,– Kč. Děkujeme za Vaše včasné zaplacení.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Sdružení místních samospráv ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici "výkonný/á ředitel/ka.

DRUH PRÁCE

výkonný/á ředitel/ka

VYKONÁVANÁ AGENDA

stojí v čele hlavní kanceláře a zajišťuje operativní řízení organizace

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

Praha, Zlín, regionální kanceláře

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ

hrubá mzda 60 000 Kč

Délka pracovního poměru

na dobu neurčitou se zkušební dobou

ÚVAZEK

1,0

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP

1. 5. 2019

Předpoklady:

 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná.

Další požadavky:

 • praxe v samosprávě, nebo veřejné správě - alespoň 3 roky
 • komunikační a organizační schopnosti
 • časová flexibilita, flexibilita v místě práce
 • znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B.
 • ukončené středoškolské vzdělání
 • ukončené vysokoškolské vzdělání výhodou
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • znalost zákona o obcích výhodou
 • prokázání zvláštní odborné způsobilosti, nebo její části výhodou

Doklady, které je nutné doložit k přihlášení:

 • přihláška psaná volnou formou obsahující jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, email adresa, telefon, podpis
 • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • projekt rozvoje a řízení SMS ČR o rozsahu max 2 stran A4
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný, doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doložení praxe.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami tak, aby byly doručeny nejpozději do 29. 3. 2019 do 12:00 na adresu Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné , na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo do datové schránky.

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

Lhůta pro podání přihlášky

 nejpozději do 29. 3. 2019

Forma přihlášky

 písemná

Způsob podání přihlášky

osobně nebo prostřednictvím pošty, v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat - výběrové řízení Výkonný/á ředitel/ka“

emailem nebo do datové schránky

Korespondenční adresa po zaslání přihlášky

Sdružení místních samospráv ČR

Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné

ID datové schránky

khcbsyh

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu jednání dne 5. 4. 2019.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. nevybrat žádného uchazeče.

JUDr. Stanislav Polčák

předseda SMS ČR

Blíží se doba, kdy se volně žijící zvěř bude věnovat výchově svých mláďat. Buďte, prosím, ohleduplní a mějte při jarních procházkách své psy na vodítku. Pamatujte, že jste pouhými návštěvníky v krajině, která je domovem divoké zvěře. Děkujeme.

Členové mysliveckého spolku.

obrjpg

Podkategorie

Přihlášení