znak

Ještě Vám teče voda z vodovodu?

Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu Hodonín?

Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou prameniště podzemní vody na území Moravského Písku a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400 litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes více než 40 000 přípojek dostává pitná voda až k Vám – 150 000 občanům.

Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!

Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody. Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.

Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý příští rok!

„VODA NAD ZLATO“

Ing. Bc. Anna Hubáčková

senátorka za Hodonínsko

        hpng               logo na grafickou úpravu

 

Dílnička keramického kroužku je naplněná k prasknutí dětmi i dalšími novými výtvory. Mladí umělci je vyrábí pod vedením paní Veroniky Jemelíkové.

Fotogalerie zde

IMG 6914

Prezentace českých tradičních Vánoc a výrobků z Tradic Slovácka o.p.s. v Zurichu.

http://tradiceslovacka.cz/

Fotogalerie zde

1t

 

Z důvodu začínajícího období vegetačního klidu od 1.listopadu, E.ON žádá vlastníky a uživatele pozemků o odstranění dřevin, které zasahují do elektrické distribuční sítě NN. 

Podmínky ořezu

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

Odstranění nebo ořez dřevin se řídí ustanoveními zákona č. 458/200 Sb. (Energetický zákon, dále jen EZ) a předpisy PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302.

V souladu s §46 EZ jsou venkovní vedení s napětím vyšším než 1kV a elektrické stanice chráněny ochrannými pásmy. Ochranné pásmo (dále jen OP) venkovního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.

Vzdálenosti OP od krajního vodiče na obě strany jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Ochranná pásma vedení dle napěťových hladin

Jmenovitá napětí AC (kV)

Holé vodiče (m)

Vodiče se základní izolací (m)

Izolovaný kabelový systém (m)

Nad 1 do 35 včetně

7 (10) ̽

2

1

Nad 35 do 110 včetně

12 (15) ̽

5

2

 ̽vedení vybudovaná do 31. 12. 1994

Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V lesních průsecích je ochranné pásmo:

- pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně sníženo vždy na 7 m,

- pro napěťovou hladinu nad 35 kV do 110 kV včetně sníženo vždy na 12 m.

V lesních průsecích se musí po jedné straně základů sloupů nadzemního vedení udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m, pokud je pro provozovatele distribuční soustavy takový volný pruh potřeba, a to zejména s ohledem na pohyb mechanizace v případě odstraňování poruchy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Vedení NN ochranné pásmo nemá, ale na vzdálenost porostů od vodičů se vztahuje norma PNE 33 3302, tzv. nejkratší vzdálenosti.

 

Rozsah provedení ořezů

 • U vedení VN, VVN se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma. Ochranná pásma jsou pro jednotlivé napěťové hladiny uvedena v tab. č. 1.
 • Pro vedení NN, VN, VVN je v tab. č. 2 uvedena nejkratší doporučená vzdálenost porostu od vodičů venkovního vedení - na tuto vzdálenost musí být porosty průběžně oklešťovány (z důvodu ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru).
 • U elektrických stanic se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma, které je vymezeno svislými rovinami ve vodorovné vzdálenosti uvedených v tab. č. 3.

Tabulka č. 2: Vzdálenost mezi vodiči a vegetací pro provedení zásahu:

Jmenovité napětí

Typ vodičů

Mezní stav vodičů od porostu pro provedení zásahu (m)

Vedení NN

do AC 1kV

holé vodiče (B)

2,0

vodiče se základní izolací (C)

1,5

izolovaný kabelový systém (I)

1,5

Vedení VN nad AC 1kV do AC 45 kV včetně

holé vodiče (B)

3,6

vodiče se základní izolací (C)

3,0

izolovaný kabelový systém (I)

2,5

Vedení VVN nad AC 45 kV do 110 kV včetně

4,5

Tabulka č. 3:

Druh stanice

Ochranné pásmo

U venkovních el. stanic a stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách

20 m od oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva

U stožárových el. stanic a věžových stanic s venkovním převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV

7 m od vnější strany půdorysu stanice ve všech směrech

U kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV

2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech

 

Doba provedení zásahu

 • Kácení dřevin mimo les se provádí zpravidla v době vegetačního klidu vyjma případu, kdy správní orgán umožní kácení mimo období vegetačního klidu.
 • Kácení dřevin v lese se provádí celoročně.
 • Ořez větví je možný celoročně. Doporučené období je však první polovina vegetačního období – tedy období od března do června. Ořez v zimním období (doba vegetačního klidu) se nedoporučuje.

Období vegetačního klidu není jednoznačně stanoveno v žádném právním předpise a záleží na místním orgánu ochrany přírody, který toto může stanovit v rámci svého stanoviska k žádostem o povolení nebo oznámení kácení. Výjimku tvoří případy, kdy je dřevinou přímo ohrožen provoz nadzemních vedení.

 

Podmínky pro provádění odstranění a okleštění dřevin a jiných porostů

Osoba, která bude provádět zásah do stromoví, se při jeho realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k živým částem vedení na vzdálenosti bližší, než je Bezpečná vzdálenost od vedení uvedená v tabulce č. 4. Tyto vzdálenosti platí jak pro osobu provádějící zásah, tak pro veškeré stroje, nástroje, zdvihací a montážní zařízení a musí být odvozeny od nejbližších vodičů pod napětím jak ve vodorovném tak ve svislém směru dle jmenovitého napětí vodičů. Zásah se nesmí provádět v případech, kdy před zásahem větve stromu a jiného porostu, strom či jiný porost zasahuje do vedení, nebo kdy při provádění zásahu může padající větev, strom či jiný porost zasáhnout vedení.

Jmenovitá napětí AC

Bezpečná vzdálenost od vedení

Vedení NN do AC 1kV

1 m

Vedení VN nad AC 1kV do AC 45 kV včetně

2 m

Vedení VVN nad AC 45 kV do 110 kV včetně

3 m

Tabulka č. 4: Bezpečná vzdálenost od vedení

V případě, že osoba provádějící zásah nemůže dodržet zásady uvedené shora, musí u zásahu zajistit osobu s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle
vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění, která bude provádět dozor a odpovídat za bezpečnost zásahu, nebo požádat provozovatele distribuční soustavy společnost E.ON Distribuce, a.s. o vypnutí nadzemního vedení.

V případě pádu stromu či jiného porostu včetně jejich větví do nadzemního vedení musí osoba provádějící zásah:

 • bezodkladně přerušit prováděný zásah
 • nedotýkat se stromu či jiného porostu nebo jejich větví, které jsou v kontaktu s nadzemním vedením
 • opustit pracoviště
 • o vzniklém mimořádném stavu informovat na tel. č. 800 22 55 77 poruchovou službu
 • vyčkat na příjezd zaměstnance E.ON Distribuce, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu

Je zakázané provádět práce, při kterých není možné dodržet podmínky bezpečnosti práce, zejména při nevyhovujících atmosférických podmínkách (bouře, silný vítr, mlha, déšť apod.), ve stísněných prostorách a prostorách s nevyhovujícím prostředím.

V případě potřeby je nutné zajistit dřeviny proti pádu do vedení vhodnými prostředky (lana, provazy).

Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byly narušena stabilita sloupů nebo stožárů.

Zásah musí být proveden v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 114/1992Sb., zejména nesmí v důsledku zásahu dojít k poškození dřevin.

krizport jmk

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti